Bilans-A

BISNODE D&B POLSKA SP Z O O

Bilans-A 2016-09-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
A. Aktywa trwałe 4788581.24 4342753.10 4411603.04 709961.39 7452128.97
I. Wartości niematerialne i prawne 147610.32 191210.75 218514.34 214663.57 288794.90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Wartość firmy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 147610.32 191210.75 218514.34 214663.57 288794.90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 12815.01 34784.35 146236.23 343264.64 553910.08
1. Środki trwałe 12815.01 34784.35 146236.23 343264.64 553910.08
a. Grunty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00 0.00 1249.48 2249.48
c. Urządzenia techniczne i maszyny 0.00 0.00 156.00 5191.05 25512.39
d. Środki transportu 4450.72 22708.70 123954.88 302714.85 474146.56
e. Inne środki trwałe 8364.29 12075.65 22125.35 34109.26 52001.65
2. Środki trwałe w budowie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Należności długoterminowe 0.00 0.00 188932.47 109753.19 0.00
1. Od jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Od pozostałych jednostek 0.00 0.00 188932.47 109753.19 0.00
IV. Inwestycje długoterminowe 4113185.00 4113185.00 3857920.00 42279.99 6609423.99
1. Nieruchomości 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 4113185.00 4113185.00 3857920.00 42279.99 6609423.99
a. W jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej 4113185.00 0.00 0.00 42279.99 6609423.99
- udziały lub akcje 0.00 0.00 0.00 0.00 6609423.99
- inne papiery wartościowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- udzielone pożyczki 4113185.00 0.00 0.00 42279.99 0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. W pozostałych jednostkach 0.00 4113185.00 3857920.00 0.00 0.00
- udziały lub akcje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- inne papiery wartościowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- udzielone pożyczki 0.00 4113185.00 3857920.00 0.00 0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 514970.91 3573.00 0.00 0.00 0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 514970.91 3573.00 0.00 0.00 0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Aktywa obrotowe 6952714.70 5726728.13 7830085.24 9885118.12 10943837.30
I. Zapasy 0.00 0.00 0.00 8255.96 0.00
1. Materiały 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Produkty gotowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Towary 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Zaliczki na dostawy 0.00 0.00 0.00 8255.96 0.00
II. Należności krótkoterminowe 1949700.98 2840861.85 4205126.04 3906847.12 6365465.37
1. Należności od jednostek powiązanych 1032115.95 1266309.28 1936779.89 899873.67 1540961.42
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1032115.95 1266309.28 1936779.89 899873.67 1540961.42
- do 12 miesięcy 1032115.95 1266309.28 1936779.89 899873.67 1540961.42
- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. inne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Należności od pozostałych jednostek 917585.03 1574552.57 2268346.15 3006973.45 4824503.95
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 439886.08 1084944.72 589801.75 1245383.86 4505276.26
- do 12 miesięcy 439886.08 1084944.72 589801.75 1245383.86 4505276.26
- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 282522.16 294431.06 1650604.02 1723587.05 171049.44
c. inne 195176.79 195176.79 27940.38 38002.54 148178.25
d. dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe 4677067.32 2600968.03 3604815.02 5861587.80 4031730.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4677067.32 2600968.03 3604815.02 5861587.80 4031730.51
a. W jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- udziały lub akcje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- inne papiery wartościowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- udzielone pożyczki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. W pozostałych jednostkach 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- udziały lub akcje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- inne papiery wartościowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- udzielone pożyczki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4677067.32 2600968.03 3604815.02 5861587.80 4031730.51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4677067.32 2600968.03 3604815.02 5861587.80 4031730.51
- inne środki pieniężne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 325946.40 284898.25 20144.18 108427.24 546641.42
Aktywa Razem 11741295.94 10069481.23 12241688.28 10595079.51 18395966.27
A. Kapitał (fundusz) własny 7989349.74 6766804.82 3969336.10 3110506.84 9387758.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000.00 1000000.00 735000.00 735000.00 735000.00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 5412084.01 4069590.22 2492758.93 2492758.93 4881415.13
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1470000.00 1470000.00 0.00 0.00 0.00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -70232.00 -835254.12 -709163.70 -732468.51 0.00
VIII. Zysk (strata) netto 177497.73 1062468.72 1450740.87 615216.42 3771343.80
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3751946.20 3302676.41 8272352.18 7484572.67 9008207.34
I. Rezerwy na zobowiązania 234537.80 234594.89 42125.25 2602.00 518718.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 95728.73 192469.64 0.00 0.00 0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00 0.00 2602.00 2602.00
- długoterminowa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- krótkoterminowa 0.00 0.00 0.00 2602.00 2602.00
3. Pozostałe rezerwy 138809.07 42125.25 42125.25 0.00 516116.15
- długoterminowa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- krótkoterminowa 138809.07 42125.25 42125.25 0.00 516116.15
II. Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a. kredyty i pożyczki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c. inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d. inne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1483848.06 1093887.99 5575584.00 3902364.58 7077819.40
1. Wobec jednostek powiązanych 1157959.97 444148.92 5121594.26 2356726.52 4171674.02
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1157959.97 444148.92 5121176.66 2356726.52 4171674.02
- do 12 miesięcy 1157959.97 444148.92 5121176.66 2356726.52 4171674.02
- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. inne 0.00 0.00 417.60 0.00 0.00
2. Wobec pozostałych jednostek 325143.58 648994.56 453245.23 1544893.55 2905400.87
a. kredyty i pożyczki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c. inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 325143.58 648940.80 438298.36 1521267.12 2517166.99
- do 12 miesięcy 325143.58 648940.80 438298.36 1521267.12 2517166.99
- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e. zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
f. zobowiązania wekslowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0.00 53.76 5975.84 7732.56 380240.54
h. z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00 2228.33 2325.34 1182.13
i. inne 0.00 0.00 6742.70 13568.53 6811.21
3. Fundusze specjalne 744.51 744.51 744.51 744.51 744.51
IV. Rozliczenia międzyokresowe 2033560.34 1974193.53 2654642.93 3579606.09 1411669.79
1. Ujemna wartość firmy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2033560.34 1974193.53 2654642.93 3579606.09 1411669.79
- długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- krótkoterminowe 2033560.34 1974193.53 2654642.93 3579606.09 1411669.79
Pasywa Razem 11741295.94 10069481.23 12241688.28 10595079.51 18395966.27