Regulamin
01.02.2011

 1. Przedmiot
   1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu, zwanego także dalej Regulaminem jest określenie warunków świadczenia przez BISNODE POLSKA SP.Z O.O. zwanej dalej BISNODE POLSKA, z siedzibą w Płocku przy ulicy Kwiatka 12, NIP 774-285-50-54;  usługi dostępu do Serwisu Verdict, zwanej dalej także "Usługą".
   2. Sposób i koszty połączenia infrastruktury służącej do realizacji Usługi pozostają po stronie KLIENTA.
   3. KLIENT zobowiązuje się korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z prawem i przeznaczeniem Usługi.
   4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
   a) KLIENCIE – rozumie się przez to podmiot, który zawarł albo przedłużył umowę o świadczenie Usługi.
   b) Serwisie Verdict – rozumie się przez to oprogramowanie oraz bazy danych udostępnione pod adresem www.verdict.pl po wcześniejszym zalogowaniu przez KLIENTA.
   5. Korzystanie z Serwisu Verdict oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Opłaty
   1. Strony ustalają, że opłata za korzystanie z Usług wynosi:
   a) wartość zaznaczoną na zleceniu lub wartość przekazaną w nagraniu rozmowy telefonicznej z potwierdzeniem przyjętego zlecenia na korzystanie z bazy.
   b) do opłaty za Usługę BISNODE POLSKA naliczy podatek VAT według stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   Miesięczna opłata za Usługę, o której mowa w ust. 1 płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek BISNODE POLSKA Kredyt Bank S.A. o/Plock Nr 54 1500 1618 1216 1003 1717 0000
   2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
   3. Wymagania techniczne związane z usługą teleinformatyczną
   a) Do pełnej funkcjonalności panelu sprzedawcy niezbędne jest włączenie w przeglądarce JavaScriptu i Cookies
   4. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje, co do otrzymanej faktury VAT, zawierającej opłaty do uiszczenia których zobowiązany jest KLIENT zgodnie z umową, rozpatrywane będą zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
   5. BISNODE POLSKA zobowiązuje się do udzielenia bonifikaty z tytułu przerw w świadczeniu Usługi z winy BISNODE POLSKA, z zastrzeżeniem ust. 5, na następujących zasadach :
   a) bonifikata będzie przysługiwać w kolejnym okresie rozliczeniowym i pomniejszy opłatę miesięczną za ten okres.
   b) bonifikata będzie naliczana w przypadku zgłoszenia potwierdzonych przez BISNODE POLSKA awarii trwających dłużej niż 24 godziny od momentu Zgłoszenia awarii. Za każde rozpoczęte 24 godziny awarii KLIENT uzyska bonifikatę w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) części opłaty miesięcznej za Usługę.
   c) jednocześnie nie dopuszcza się stosowania innych bonifikat.
   d) za początek awarii przyjmuje się dzień jej Zgłoszenia do BISNODE POLSKA na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
   e) suma bonifikat, o których mowa w lit. b) nie może przekroczyć opłaty miesięcznej za Usługę.
   6. BISNODE POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za działanie połączenia infrastruktury służącej do realizacji Usługi oraz szybkości i trwałości przekazu danych.


 3. Czas trwania Umowy
   1. Umowa pomiędzy BISNODE POLSKA a KLIENTEM zawarta jest na czas określony 12, 6 lub 3 miesięcy począwszy od dnia dokonania przez KLIENTA rejestracji Usługi za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej pod adresem www.verdict.pl lub formularza u pośrednika BISNODE POLSKA oferującego Usługi
   2. Dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi na rzecz KLIENTA jest dzień aktywacji (tj. dokonania płatności i potwierdzenia jej przez Bisnode) za Usługę.
   3. Umowa przekształca się po upływie czasu na jaki została zawarta w umowę na czas 12, 6 lub 3 miesięcy z taką samą wersją dostępu jaki KLIENT posiadał, chyba że KLIENT złożył dyspozycję nieprzedłużania umowy ponad okres na jaki została zawarta. Dyspozycja taka musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej i z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego.
 4. Usługa
   BISNODE POLSKA za pośrednictwem Usługi dostarcza Klientom informacje i usługi zawarte w Serwisie Verdict, w szczególności dane i ocenę firm w postaci profilu firm.
 5. Zgłoszenia i reklamacje
   1. Zgłoszenie reklamacji składanej przez KLIENTA w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, zwanego dalej także Zgłoszeniem, powinno zostać sporządzone w formie pisemnej oraz określać: dane KLIENTA, w sposób umożliwiający identyfikację KLIENTA, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Wzór takiego Zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   2. Zgłoszenie powinno zostać przesłane do BISNODE POLSKA na adres określony w załączniku nr 1.
   3. BISNODE POLSKA rozpozna Zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 4 a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
   4. Przez awarię Strony rozumieją potwierdzone przez BISNODE POLSKA w terminie 1 dnia roboczego (tj dnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu dokonania Zgłoszenia, dysfunkcje Serwisu Verdict powodujące przerwę w dostarczaniu Usługi.
   5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że awarią nie są dysfunkcje infrastruktury teleinformatycznej należącej do KLIENTA lub osób trzecich wykorzystywanych w połączeniach teleinformatycznych pomiędzy KLIENTEM a BISNODE POLSKA, powodujące przerwę w dostarczaniu Usługi.
   6. O usunięciu awarii KLIENT zostanie niezwłocznie poinformowany przez BISNODE POLSKA za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.


 6. Zobowiązania Stron
   1. KLIENT zobowiązany jest do:
   a) korzystania z Usługi, w tym z informacji zawartych w Serwisie Verdict wyłącznie we własnym imieniu i na własne potrzeby. W związku z tym KLIENT pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej nie ma prawa do:
   - wynajmowania, wydzierżawiania, wypożyczania lub wykonywania innych form przekazywania Serwisu Verdict wraz z zawartymi w nim informacjami gospodarczymi osobom trzecim, chyba że prawo takie zostało mu udzielone przez BISNODE POLSKA w sposób pisemny pod rygorem nieważności. Zgoda BISNODE POLSKA na przekazanie praw do Serwisu Verdict osobie trzeciej wymaga uprzedniego podania danych tej osoby, w zakresie określonym Regulaminem oraz dokonania innych czynności określonych przez BISNODE POLSKA mających związek z realizacją Usługi. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy KLIENT oraz osoba trzecia odpowiadają względem BISNODE POLSKA solidarnie,
   - udostępniania, przekazywania i ujawniania informacji uzyskanych z Serwisu Verdict, ich części lub elementów w tym komentarzy i danych w jakiejkolwiek postaci i formie, zapisie lub sposobie, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub za uprzednim wyraźnym, pisemnym zezwoleniem BISNODE POLSKA,
   - publikowania całości, części lub elementów Serwisu Verdict, a także udostępniania Serwisu Verdict z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pomocą innych urządzeń służących do udostępniania informacji lub danych,
   - wprowadzania do obrotu całości, części lub elementów Serwisu Verdict,
   - ujawniania osobom trzecim Serwisu Verdict jako źródła uzyskania informacji, chyba ze obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub następuje za uprzednim wyraźnym, pisemnym zezwoleniem BISNODE POLSKA,
   - powielania, modyfikowania, kopiowania lub wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do programu wykonawczego lub definicji oprogramowania Serwisu Verdict,
   - ingerowania w zapis informatyczny oprogramowania Serwisu Verdict,
   - usuwania, obchodzenia lub zmiany ograniczeń technicznych w oprogramowania Serwisu Verdict,
   - używania Serwisu Verdict do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych,
   - używania, bez uzyskania uprzednio zgody BISNODE POLSKA w formie pisemnej pod rygorem nieważności, programów (w tym managerów i akceleratorów danych), urządzeń, skryptów oraz wszelkiego oprogramowania służącego do automatycznego pobierania danych z Serwisu Verdict (niezależnie od limitu transferu danych) oraz podejmowania innych działań, które mogą bezpośrednio lub pośrednio zakłócać w jakimkolwiek stopniu funkcjonowanie Serwisu Verdict i oprogramowania BISNODE POLSKA.
   b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zawartych w Serwisie Verdict w ramach swojej wewnętrznej organizacji, stosując co najmniej takie same zabezpieczenia jak przy zachowaniu poufności własnych prawem chronionych tajemnic.
   c) zachowania w tajemnicy informacji dotyczących lub związanych z realizacją niniejszej umowy przez okres jej trwania oraz po jej zakończeniu. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.
   d) regularnego uiszczania opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
   2. BISNODE POLSKA zobowiązany jest do:
   a) wykonania Usług z należytą starannością, dokładnością, kompletnością i rzetelnością, na zasadach określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6,
   b) przyjmowania Zgłoszeń oraz udzielania odpowiedzi na te Zgłoszenia na zasadach określonych Regulaminem,
   c) usuwania awarii, na zasadach określonych Regulaminem,
   d) zachowania poufności danych osobowych powierzonych przez KLIENTA do przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji określonych przepisami prawa,
   e) zapewnienia dostępu do treści powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
   f) zapewnienia dostępu do aktualnych informacji o zakresie i sposobie świadczenia Usługi oraz treści Regulaminu.
   3. BISNODE POLSKA jest uprawniony do udostępniania raportów bezpłatnych na zasadach określonych jednostronnie przez BISNODE POLSKA.
   4. BISNODE POLSKA zastrzega, iż źródła pochodzenia dostarczonych informacji w Serwisie Verdict, jak również kryteria ich doboru, sposoby gromadzenia i przechowywania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać udostępnione KLIENTOWI.
   5. KLIENT przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na technikę zbierania danych istnieje możliwość powielania (kumulacji) informacji z jednego źródła oraz braku możliwości pełnej weryfikacji danych pochodzących z kliku źródeł. KLIENT oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń w stosunku do BISNODE POLSKA, w szczególności o wypłatę odszkodowania lub kwot utraconych korzyści.
   6. KLIENT przyjmuje do wiadomości, iż informacje zawarte w Serwisie Verdict mogą nie być ścisłe, prawdziwe i kompletne i oświadcza, iż nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń do BISNODE POLSKA z tego tytułu, w szczególności o zapłatę odszkodowania lub kwot utraconych korzyści.
   7. KLIENT ponosi odpowiedzialność za każde użycie Serwisu Verdict niezgodnie umową lub jego przeznaczeniem, w szczególności za każde użycie Serwisu Verdict przez osobę nieuprawnioną lub za zdarzenia wynikające z działania siły wyższej lub inne wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym niezależne od BISNODE POLSKA, które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają świadczenie Usługi.
   8. KLIENT powierza BISNODE POLSKA dane osobowe w celu ich przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem Usług lub w celach marketingowych związanych z działalnością BISNODE POLSKA. Powierzenie danych osobowych następuje z zastrzeżeniem wglądu do tych danych i możliwości ich poprawiania w każdym czasie oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem uprawnień BISNODE POLSKA, wynikających z tej ustawy.


 7. Prawa własności intelektualnej
   1. Z chwilą dokonania przez KLENTA rejestracji Usługi za pomocą formularza rejestracyjnego BISNODE POLSKA, w ramach opłat miesięcznych, udziela KLIENTOWI nieprzenoszalnego prawa do użytkowania utworów wchodzących w skład Serwisu Verdict wraz z ich modyfikacjami i aktualizacjami, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, na jednym przypisanym w tym celu urządzeniu.
   2. Licencja udzielona jest na czas określony, zgodnie z § 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3. W przypadku rozwiązania umowy licencja na korzystanie z Serwisu Verdict ulega automatycznemu rozwiązaniu.
   3. Przenoszenie przez KLIENTA praw do korzystania z Serwisu Verdict na osoby trzecie jest zabronione.
   4. KLIENT nie ma prawa do dokonywania pełnej lub nawet tylko częściowej translacji języka oprogramowania Serwisu Verdict w celu odkrycia jego kodu źródłowego, jego odtwarzania, dekompilacji lub dezasemblacji.
   5. KLIENT uznaje wyłączne prawo BISNODE POLSKA do wszystkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej związanych z Serwisem Verdict. Wszelkie notatki i informacje dotyczące praw autorskich lub praw własności przemysłowej nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, zastępowane innymi lub usuwane.
   6. KLIENT bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody BISNODE POLSKA nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania praw własności intelektualnej, w tym przedmiotów praw autorskich lub praw własności przemysłowej, o których mowa powyżej, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.


 8. Rozwiązanie Umowy
   1. KLIENT ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
   a) BISNODE POLSKA utraci uprawnienia do świadczenia Usługi,
   b) opóźnienie w uruchomieniu Usługi przekroczy 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.
   2. BISNODE POLSKA ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia oraz bez prawa KLIENTA do odszkodowania w przypadku, gdy:
   a) KLIENT naruszy postanowienia używania Serwisu Verdict, o których mowa w szczególności w § 6 ust.1 lub warunki licencji, o których mowa w § 7.
   b) KLIENT nie uiści na rzecz BISNODE POLSKA należności z tytułu korzystania z Serwisu Verdict za co najmniej 2 (dwa) miesiące kalendarzowe.
   c) KLIENT wyrządzi jakąkolwiek szkodę BISNODE POLSKA.


 9. Postanowienia końcowe
   1. W trakcie świadczenia usług BISNODE POLSKA ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku:
   a) zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi,
   b) zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, w tym warunków korzystania z oprogramowania Serwisu Verdict,
   c) zmian organizacyjnych po stronie BISNODE POLSKA,
   d) działań spowodowanych siłą wyższą lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od BISNODE POLSKA, które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają świadczenie Usługi.
   2. O dokonanej zmianie BISNODE POLSKA zawiadomi KLIENTA, przesyłając mu, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej treść zmienionego Regulaminu. Zmiany lub uzupełniania zostaną oznaczone w treści Regulaminu w sposób nie budzący wątpliwości.
   3. Nowy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej, o ile KLIENT, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
   4. BISNODE POLSKA świadczy Usługę drogę elektroniczną, na co KLIENT wyraża zgodę.
   5. Odpowiedzialność BISNODE POLSKA z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy ogranicza się do udzielenia bonifikaty, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.
   6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204).
   7. Jeżeli część Regulaminu utraci swą ważność, wówczas pozostała jej część będzie nadal obowiązywała między Stronami, chyba, że świadczenie Usług bez części które utraciły moc jest niemożliwe do wykonania.
   8. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z Umową, Strony będą rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia Strony poddają spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby BISNODE POLSKA.
   9. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, prawa Konsumenta znajdują zastosowanie przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   10. Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204).