Zmiany w ustawie o przetwarzaniu danych osobowych przedsiębiorców

19 maja 2016 roku weszło w życie nowe brzmienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893), zmiany dotyczą min. art. 34 oraz art. 39b Nowelizacja jest kolejnym etapem ułatwiania kontaktów przedsiębiorców z urzędami z wykorzy


Co te zmiany oznaczają?

Dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będą jawne i wyłączone spod ustawy o ochronie danych osobowych i GIODO. To oznacza, że Bisnode Polska ma prawo publikować dane bez obowiązku informacyjnego.

Nowe brzmienie artykułów: Art. 39b. Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.

Art. 34. pkt 5 Ministerstwo Rozwoju uprzejmie informuję, że w dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

Więcej informacji:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/nowelizacja-ustawy-sdg
http://czasopismo.legeartis.org/2015/11/przetwarzanie-danych-osobowych-przedsiebiorcow-ceidg.html
http://www.lexlege.pl/system-informacji-prawnej/